“BH Pošta” i “Hrvatske pošte” bez konkursa zaposlile 250 radnika

Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine ustanovio je da su “BH Pošta” i “Hrvatske pošte” zaposlile više od 250 osoba bez procedure javnog oglašavanja.

Revizori su takođe ustanovili da ove dvije institucije nisu poštovale Zakon o javnim nabavkama u cijelosti.

“BH Pošta” primila je 195 radnika u radni odnos bez procedure javnog oglašavanja, primjenjujući izuzeća shodno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH.

“Međutim, društvo je angažovanje osoba na određeno vrijeme vršilo tokom cijele godine, čime nisu ispunjeni uslovi iz Uredbe s obzirom na to da se radi o sistematizovanim radnim mjestima za koja je trebalo provesti procedure javnog oglašavanja”, navodi se u izvještaju.

Pored toga, u toku 2023. godine generalni direktor dao je saglasnost za 300 internih premještaja zaposlenih.

Način unapređivanja, odnosno internog premještanja nije dovoljno transparentan i ne možemo se uvjeriti da su na ovakav način odabrani najkvalitetniji kadrovi za određena radna mjesta s obzirom na to da nije obezbijeđena transparentnost samog procesa, smatraju revizori.

“Nakon isteka zakonskog roka od šest mjeseci, zaključivani su novi ugovori sa istim osobama bez prekida ili s kraćim prekidima između ugovora”, dodali su.

U toku 2023. godine dva radnika angažovana su bez pauze između ugovora, radno mjesto poštar dostavljač. Navedeni način zapošljavanja nastavljen je i u 2024. godini.

U odabranom uzorku revizori su utvrdili da su stimulacije isplaćivane i za redovne poslovne zadatke zaposlenih u visini od 10, 15 i 20 odsto.

“S obzirom na navedeno, ne možemo potvrditi opravdanost isplate stimulacija bez jasno utvrđenih kriterija i u maksimalnim iznosima”, navode revizori.

Uprava društva nije usvojila Izvještaj o poslovanju za 2023. godinu niti ga je uputila Nadzornom odboru i Skupštini na razmatranje i usvajanje do okončanja revizije.

Kod sprovođenja postupaka javnih nabavki roba, usluga i radova u iznosu od najmanje 1.797.260 KM tenderska dokumentacija nije sačinjavana na način da omogući aktivnu i pravičnu konkurenciju, te nije osigurana realizacija prema potpisanim ugovorima, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Takođe, Plan javnih nabavki nije donesen u skladu sa stvarnim potrebama društva, što je za posljedicu imalo realizaciju od samo 45,92 odsto, navodi se u izvještaju.

“Hrvatske pošte” su zapošljavale radnike tokom 2023. godine najvećim dijelom bez sprovođenja javnog oglašavanja, odnosno primjenjujući Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH.

“Tokom godine radni odnos zasnovan je sa 90 zaposlenih, od čega je 64 zaposleno na određeno vrijeme (šest mjeseci) po osnovu uredbe, a na osnovu ukazane potrebe i zaključka uprave. Od 64 zaposlena na osnovu uredbe, sa njih 36 je nakon proteka šest mjeseci i objavljenog javnog konkursa zaključen ugovor na neodređeno vrijeme”, navode revizori.

Kod sprovođenja postupaka javnih nabavki u iznosu od najmanje 322.733 KM nije postupljeno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u dijelu koji se odnosi na ocjenjivanje ponuda u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, odabir odgovarajućeg postupka i sačinjavanje tenderske dokumentacije na način da se svim ponuđačima omogući jednak tretman, dodali su.

Osim toga, kod izgradnje glavnog poštanskog logističkog središta (GPLS) Bišće polje i razvoju informacionog sistema „PostIS“ konstatovana su značajna kašnjenja u odnosu na ugovorene rokove, a da izvođačima radova nije fakturisana ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja ili aktivirana garancija za dobro izvršenje posla.

S druge strane cijena iz ugovora na izgradnji GPLS-a je uvećana za 950.617 KM (13,91 odsto od ukupno ugovorene vrijednosti), iako je ugovorom definisano da su cijene iz prihvaćene ponude fiksne u periodu njegovog izvršenja, dodaje se u izvještaju, piše CAPITAL.ba.

Tagovi: